OPĆI UVJETI PUTOVANJA

1. OPĆE ODREDBE

Ovdje objavljeni opći uvjeti i upute sastavni su dio ugovora između PINO VIAGGI, odnosno ovlaštene agencije i putnika koji prijavljuje odabrani aranžman. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita od objavljenih u točkama ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu. PINO VIAGGI ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje PINO VIAGGI zastupa kao posrednik posebno su označeni.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA                                               

Organizator Vašeg aranžmana je putnička agencija PINO VIAGGI, koja jamči provedbu objavljenog programa prema opisanom sadržaju. Organizator će ostvariti sadržaj aranžmana u potpunosti i na opisani način osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.)

3. CIJENE ARANŽMANA

Cijene aranžmana utvrđene su u kunama za svaki program i vrijede od dana njegove objave. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena hotelskih/apartmanskih, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnovica za izračunavanje cijene aranžmana. Kupčeva suglasnost nije potrebna za povećanje do 10% cijene aranžmana. U slučaju povećanja cijene za više od 10% kupac ima pravo raskinuti ugovor bez naknade štete. Cijene ulaznica i ostalih ponuđenih fakultativnih posjeta vezane su uz lokalne organizacije koje određuje te cijene. Organizator ne odgovara za promjene koje mogu nastati od trenutka kada je aranžman objavljen do njegove realizacije.

4. PRIJAVE I UPLATE

Prilikom uplate aranžmana putovanja putnik dobiva opće uvjete i Ugovor o organizaciji putovanja u kojem je naznaka gdje se putnik svojim potpisom izjašnjava o prihvaćanju općih uvjeta putovanja. Putnik također dobiva potvrdu o uplati i program putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora. Svaka promjena potvrđene rezervacije naplaćuje se 100,00 kuna.

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Hoteli ili apartmani označeni su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja cjenika. Prehrana, komfor, usluge kao i druga hotelska ili apartmanska ponuda pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u programu.

6. PROMJENA PROGRAMA

Organizator ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2). Ugovoreni smještaj organizator može zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije na vlastiti teret.

7. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ

Organizator može potpuno ili djelomično otkazati aranžman prije ili za vrijeme izvršenja ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme objavljivanja i prodaje aranžmana, bile organizatoru opravdani razlog da program ne objavljuje i ne prima prijave. Organizator može otkazati aranžman i u slučaju da se ne prijavi predviđeni minimalni broj putnika. U slučaju kada organizator otkazuje aranžman kupac ima pravo povrata cjelokupnog iznosa ugovorenog aranžmana, ali nema pravo povrata uplaćenih troškova dopunskog osiguranja, viziranja putovnica i sličnih usluga.

8. PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ

Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, potrebno je da to učini pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovicu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

- za otkaz do 30 dana prije polaska naplaćuje se 10% cijene aranžmana, a minimalno 100,00 kn.

- za otkaz od 29 do 22 dana prije polaska naplaćuje se 30% cijene aranžmana;

- za otkaz od 21 do15 dana prije polaska naplaćuje se  40% cijene aranžmana;

- za otkaz od 14 do 8 dana prije polaska naplaćuje se   80% cijene aranžmana;

- za otkaz od   7 do 1 dan prije polaska naplaćuje se   100% cijene aranžmana;

- za nedolazak ili odustajanje na dan ili nakon početka aranžmana naplaćuje se puni iznos cijene aranžmana, odnosno uvećava do visine stvarnih troškova.

Cijene aranžmana ne uključuju osiguranja. Organizator preporučuje da se putnici neizostavno osiguraju od otkaznog rizika zbog velikih otkaznih troškova, te predlaže paket putnog osiguranja ALLIANZ OSIGURANJE ZAGREB d.d.

Za ugovaranje pokrića otkaza putovanja preko ostalih kanala prodaje, obavezno moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: otkaz putovanja može se ugovoriti maksimalno 5 dana nakon ugovaranja paket aranžmana, pod uvjetom da putovanje ne počinje u narednih 30 dana. Otkaz putovanja nije moguće ugovoriti bez pokrića: Putnog zdravstvenog osiguranja i osiguanja od posljedice nesretnog slučaja (nezgode). Iz razloga specifičnosti početka pokrića otkaza putovanja gdje prema Uvjetima osiguranja osiguravateljeva obveza počinje u 24 sata na dan sklapanja ugovora o osiguranju, police na kojima je ugovoreno pokriće otkaza putovanja ne mogu se prekinuti niti stornirati.

Opseg osiguravateljeve obveze: Osiguratelj isplaćuje 90% iznosa koji je putničko – turistička tvrtka naplatila od osiguranika prema odredbama o ozkazu koje su sadržane u Uvjetima ugovora o putovanju.

Osiguratelj će naknaditi troškove otkaza putovanja ako je do njega došlo zbog nekog od sljedećih događaja kojim je bio pogođen sam osiguranik ili neka rizična osoba: smrt, iznenadna akutna bolest za koju je potrebna neodgodiva liječnička skrb, nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom, poremećaji u trudnoći, nepodnošenje cjepiva, kojeg je osiguranik bio dužan obavezno primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koje putuje, štete na imovini uzrokovane požarom, elementarnom nepogodom ili namjernim krivičnim djelom treće osobe, vojna vježba.

Rizičnim osobama u smislu ovih Uvjeta smatraju se: životni partner osiguranika (bračni drug), djeca, roditelji, braća I sestre, djedovi I bake osiguranika ili osiguranikovog životnog partnera samo u slučaju nastupa događaja iz članka 42.,stavka 2.,točke a) (smrt) – Allianz Zagreb d.d.

9. PLAĆANJE ARANŽMANA

Mogućnosti plaćanja navedene su za svaki aranžman posebno. Ukoliko putnik plaća akontaciju prilikom rezervacije ona ne može biti manja od 30% cijene aranžmana. Ostatak iznosa mora biti plaćen najkasnije 14 dana prije polaska. Ostatak se ne može plaćati kreditnim karticama.

10. OBVEZE ORGANIZATORA Organizator je dužan brinuti se, kako o izvršenju usluga, tako i pri izboru davatelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika,brinuti se o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog eventualnog neizvršavanjausluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 2), te kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama.

11. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje kao i zemlje u koju putuje, poštivati kućni red u ugostiteljskim i hotelskim objektima, te prijevoznom sredstvu. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

12. PRTLJAGA

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 20 kg. prtljage na redovnim zrakoplovnim linijama, odnosno, neograničeno kod organiziranog autobusnog prijevoza. Organizator ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu ili apartmanu. Predlažemo dodatno osiguranje prtljage.

13. SMJEŠTAJ U SOBE ILI APARTMANE

Ukoliko putnik nije zatražio ugovaranje sobe ili apartmana s nekim posebnim karakteristikama, komforom, orijentacijom ili katom, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu ili apartman za izdavanje u dotičnom hotelu, odnosno apartmanskom objektu.

14. OSIGURANJE, ZDRAVSTVENI PROPISI I ZAŠTITA

Svi putnici osigurani su od nezgode u prijevoznom sredstvu kojega unajmljuje organizator. Organizator je dužan ponuditi putniku i posebno osiguranje od ozljeda, bolesti, smrti, odnosno gubitka, oštećenja ili krađe prtljage.

Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, za putovanje u pojedine zemlje putnik je dužan cijepiti se i pribaviti odgovarajući dokument. Cijepljenje je obvezno i kada takav propis nastupi nakon zaključivanja ugovora o putovanju, te ne može biti razlogom raskidanja ugovora ukoliko nije protivno putnikovu zdravlju; u tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu.  Preporučujemo zdravstveno i osiguranje od nezgode za vrijeme boravka u zemlji i inozemstvu ukoliko takvo osiguranje nije uključeno u cijenu aranžmana.

15. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dragovoljno na raspolaganje organizatoru putovanja / agenciji posredniku u svrhu realizacije ugovorenog putovanja / usluge. To uključuje i prosljeđivanje ovih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu. Treće osobe smatraju se one osobe koje su neophodne za realizaciju ugovorenog putovanja / usluge. PINO VIAGGI se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje, dati ili prodati trećoj osobi osim u svrhu realizacije ugovorenog putovanja / usluga. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje putnog osiguranja i prosljeđivanju istih osiguravajućem društvu. Ovi se podaci mogu korsititi i za daljnju međusobnu komunikaciju.

PINO VIAGGI se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan s primanjem marketinških poruka i ponuda putovanja organizatora putovanja / agencije posrednika pismenim putem, telefonski, elektroničkom poštom ili SMS porukama.

16. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati srazmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora po osnovi neizvršene ugovorene usluge. Organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe – one koje podnosi više nositelja ugovora po osnovi jedne pritužbe.

Pritužbeni postupak:

- odmah na samome mjestu putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora, a ako ovoga nema, kod davatelja usluge. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora;

- ako uzrok prigovora ne bi bio otklonjen, putnik o tome sastavlja s predstavnikom ili osobno pismeni prigovor;

- najkasnije 8 dana po povratku s putovanja, putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu uplate aranžmana, te prilaže pismenu potvrdu potpisanu od strane predstavnika, odnosno davatelja usluge;

- organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana od dana primitka prigovora, odnosno ako putnik nije priložio sve potrebne dokumente, u roku koji je neophodan za njihovo pribavljanje;

- dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos dijela usluga za koje se stavlja prigovor i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete.

17. NADLEŽNOST SUDA

U smislu točke 16. ovih Uvjeta, putniku iz predmetnog programa pristoji pravo reklamacije kod organizatora putovanja. Ukoliko putnik nije zadovoljan rješenjem organizatora, pristoji mu pravo sudskog arbitriranja. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu poslovanja organizatora putovanja.